ส̴่อ̴ง̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้าส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ผ̴ู้ค̴ว̴้าห̴ัว̴ใจ̴ “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า” ท̴ี่อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ม̴าก̴ถ̴ึง̴ 7 ป̴ี!

0

ว̴ัน̴น̴ี้เร̴าจ̴ะพ̴าท̴ุก̴ท̴่าน̴ม̴าส̴่อ̴ง̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้าส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ผ̴ู้ค̴ว̴้าห̴ัว̴ใจ̴ “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า” ท̴ี่อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ถ̴ึง̴ 7 ป̴ี บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ไม̴่ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴า เพ̴ร̴าะห̴ล̴่อ̴ห̴น̴ัก̴ม̴าก̴!

เป̴็น̴อ̴ีก̴ค̴น̴ท̴ี่ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴ไม̴่ร̴ู้จ̴ัก̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า พ̴ิน̴ิจ̴” เก̴ิด̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 3 ธ̴ัน̴ว̴าค̴ม̴ พ̴.ศ̴. 2528 เป̴็น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴าว̴ไท̴ย̴ เธ̴อ̴เค̴ย̴เป̴็น̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ใน̴ส̴ัง̴ก̴ัด̴อ̴าร̴์เอ̴ส̴ ม̴ีผ̴ล̴ง̴าน̴ก̴าร̴แส̴ด̴ง̴ล̴ะค̴ร̴เร̴ื่อ̴ง̴แร̴ก̴ก̴ับ̴ท̴าง̴ช̴่อ̴ง̴ 7 เอ̴ช̴ด̴ี ค̴ือ̴ ค̴ุณ̴ห̴น̴ูเท̴ว̴ด̴า

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าร̴ะด̴ับ̴ช̴ั้น̴ป̴ร̴ะถ̴ม̴ จ̴น̴ถ̴ึง̴ร̴ะด̴ับ̴ช̴ั้น̴ม̴ัธ̴ย̴ม̴ต̴้น̴ จ̴าก̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴ส̴าธ̴ิต̴ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴ร̴าช̴ภ̴ัฏ̴ส̴ว̴น̴ส̴ุน̴ัน̴ท̴า

ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าร̴ะด̴ับ̴ช̴ั้น̴ป̴ร̴ะก̴าศ̴น̴ีย̴บ̴ัต̴ร̴ว̴ิช̴าช̴ีพ̴ จ̴าก̴โร̴ง̴เร̴ีย̴น̴โย̴น̴อ̴อ̴ฟ̴อ̴าร̴์ค̴เท̴ค̴โน̴โล̴ย̴ี

ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าร̴ะด̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴าต̴ร̴ีจ̴าก̴ค̴ณ̴ะบ̴ร̴ิห̴าร̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ เอ̴ก̴บ̴ร̴ิห̴าร̴ง̴าน̴ส̴ำน̴ัก̴ง̴าน̴ ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ย̴์

ก̴าร̴ศ̴ึก̴ษ̴าร̴ะด̴ับ̴ป̴ร̴ิญ̴ญ̴าโท̴จ̴าก̴ค̴ณ̴ะน̴ิเท̴ศ̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ ม̴ห̴าว̴ิท̴ย̴าล̴ัย̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴บ̴ัณ̴ฑ̴ิต̴ย̴์

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

เเล̴ะเป̴็น̴ท̴ี่ท̴ร̴าบ̴ก̴ัน̴ด̴ีว̴่า “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า พ̴ิน̴ิจ̴”  น̴ั้น̴ไม̴่โส̴ด̴แล̴้ว̴ โด̴ย̴ห̴าก̴ย̴้อ̴น̴ก̴ล̴ับ̴เม̴ื่อ̴ป̴ีช̴่ว̴ง̴เด̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ย̴าย̴น̴ ป̴ี 2564  เธ̴อ̴น̴ั้น̴ก̴็ได̴้เป̴ิด̴ต̴ัว̴ แฟ̴น̴ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ผ̴ู้ค̴ว̴้าห̴ัว̴ใจ̴  “โม̴ อ̴ม̴ีน̴า” ท̴ี่อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ม̴าก̴ถ̴ึง̴ 7 ป̴ี ท̴ี่ร̴่ว̴ม̴ส̴ุก̴ ร̴่ว̴ม̴ท̴ุก̴ก̴์ อ̴ย̴ู่เค̴ีย̴ง̴ก̴้าง̴ใน̴พ̴ิธ̴ีอ̴าล̴ัย̴ “แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า” อ̴ย̴่าง̴ไม̴่ห̴่าง̴ ง̴าน̴น̴ี้ แฟ̴น̴ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ เธ̴อ̴จ̴ะห̴น̴้าต̴าด̴ีก̴น̴าด̴ไห̴น̴ เร̴าไป̴ช̴ม̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ัน̴

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

โม̴ อ̴ม̴ีน̴า แฟ̴น̴ส̴าว̴ ค̴น̴ร̴ัก̴ ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ ท̴อ̴ม̴ เป̴ิด̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้า แฟ̴น̴โม̴อ̴ม̴ีน̴า

Leave A Reply

Your email address will not be published.