ส̴ุด̴ใจ̴ร̴้าย̴ ช̴าย̴ผ̴ิว̴ส̴ีร̴่าง̴ย̴ัก̴ษ̴์ ต̴่อ̴ย̴ห̴ญ̴ิง̴เอ̴เช̴ีย̴แบ̴บ̴ไม̴่ย̴ั้ง̴ 125 ค̴ร̴ั้ง̴ใน̴น̴ิว̴ย̴อ̴ร̴์ก̴

0

ช̴าย̴ผ̴ิว̴ส̴ีร̴่าง̴ย̴ัก̴ษ̴์ใน̴น̴ิว̴ย̴อ̴ร̴์ก̴ ก̴่อ̴เห̴ต̴ุร̴ุน̴แร̴ง̴ ต̴่อ̴ย̴ห̴ญ̴ิง̴เอ̴เช̴ีย̴ส̴ูง̴อ̴าย̴ุ ถ̴ึง̴ 125 ค̴ร̴ั้ง̴ จ̴น̴ก̴ร̴ะด̴ูก̴ใบ̴ห̴น̴้าห̴ัก̴แล̴ะเล̴ือ̴ด̴อ̴อ̴ก̴ใน̴ส̴ม̴อ̴ง̴ ต̴ร̴.ต̴ั้ง̴ก̴้อ̴ห̴าพ̴ย̴าย̴าม̴ฆ̴̴̴่า̴

เม̴ื่อ̴ 16 ม̴ี.ค̴. 65 เด̴ล̴ี่เม̴ล̴ ร̴าย̴ง̴าน̴แล̴ะเผ̴ย̴แพ̴ร̴่ค̴ล̴ิป̴น̴าท̴ี น̴าย̴ แท̴ม̴เม̴ล̴ เอ̴ส̴โค̴ ช̴าย̴ผ̴ิว̴ส̴ีร̴ูป̴ร̴่าง̴ให̴ญ̴่โต̴ม̴าก̴ ว̴ัย̴ 42 ป̴ีใน̴ส̴ห̴ร̴ัฐ̴ฯ เก̴้าม̴าท̴ำร̴้าย̴แล̴ะร̴ัว̴ห̴ม̴ัด̴ต̴่อ̴ย̴ห̴ญ̴ิง̴ส̴ูง̴อ̴าย̴ุเช̴ื้อ̴ส̴าย̴เอ̴เช̴ีย̴ ว̴ัย̴ 67 ป̴ีค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ แบ̴บ̴ไม̴่ย̴ั้ง̴ถ̴ึง̴ 125 ค̴ร̴ั้ง̴ ท̴ี่อ̴พ̴าร̴์ต̴เม̴น̴ต̴์แห̴่ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴น̴ค̴ร̴น̴ิว̴ย̴อ̴ร̴์ก̴ ก̴ณ̴ะห̴ญ̴ิง̴ส̴ูง̴อ̴าย̴ุเค̴ร̴าะห̴์ร̴้าย̴ก̴ำล̴ัง̴ห̴ัน̴ห̴ล̴ัง̴พ̴ย̴าย̴าม̴ไก̴ก̴ุญ̴แจ̴เป̴ิด̴ป̴ร̴ะต̴ูห̴้อ̴ง̴พ̴ัก̴ท̴ี่อ̴พ̴าร̴์ต̴เม̴น̴ต̴์ เม̴ื่อ̴เย̴็น̴ว̴ัน̴ศ̴ุก̴ร̴์ท̴ี่ 11 ม̴ีน̴าค̴ม̴ ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า ซ̴ึ่ง̴ก̴ล̴้อ̴ง̴ว̴ง̴จ̴ร̴ป̴ิด̴ส̴าม̴าร̴ถ̴บ̴ัน̴ท̴ึก̴เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ร̴ุน̴แร̴ง̴น̴ี้ไว̴้ได̴้

ก̴ณ̴ะน̴ี้ ห̴ญ̴ิง̴ส̴ูง̴อ̴าย̴ุซ̴ึ่ง̴ได̴้ร̴ับ̴บ̴าด̴เจ̴็บ̴ส̴าห̴ัส̴จ̴าก̴ก̴าร̴ถ̴ูก̴น̴าย̴เอ̴ส̴โค̴ ร̴ัว̴ห̴ม̴ัด̴ต̴่อ̴ย̴ 100 ก̴ว̴่าค̴ร̴ั้ง̴ จ̴น̴ท̴ำให̴้ก̴ร̴ะด̴ูก̴ใบ̴ห̴น̴้าห̴ัก̴แล̴ะม̴ีเล̴ือ̴ด̴อ̴อ̴ก̴ใน̴ส̴ม̴อ̴ง̴น̴ั้น̴ อ̴าก̴าร̴ท̴ร̴ง̴ต̴ัว̴แล̴้ว̴ ส̴่ว̴น̴น̴าย̴เอ̴ส̴โค̴ได̴้ถ̴ูก̴ต̴ำร̴ว̴จ̴จ̴ับ̴ก̴ุม̴แล̴ะต̴ั้ง̴ก̴้อ̴ห̴าท̴ำร̴้าย̴ร̴่าง̴ก̴าย̴แล̴ะพ̴ย̴าย̴าม̴ฆ̴̴̴่า̴

โฉ̴ม̴ห̴น̴้า น̴าย̴แท̴ม̴เม̴ล̴ เอ̴ส̴โค̴

เห̴ต̴ุก̴าร̴ณ̴์ร̴ุน̴แร̴ง̴ท̴ี่เก̴ิด̴ก̴ับ̴ห̴ญ̴ิง̴ส̴ูง̴อ̴าย̴ุเช̴ื้อ̴ส̴าย̴เอ̴เช̴ีย̴โด̴น̴ต̴่อ̴ย̴ 100 ก̴ว̴่าค̴ร̴ั้ง̴ ท̴ำให̴้ผ̴ู้ท̴ี่อ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่ใน̴อ̴พ̴าร̴์ต̴เม̴น̴ต̴์แห̴่ง̴น̴ี้ ร̴ู้ส̴ึก̴ไม̴่ป̴ล̴อ̴ด̴ภ̴ัย̴  เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ต̴้อ̴ง̴ม̴าอ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴ช̴าย̴ท̴ี่เค̴ย̴ม̴ีป̴ร̴ะว̴ัต̴ิก̴่อ̴อ̴าช̴ญ̴าก̴ร̴ร̴ม̴ม̴าห̴ล̴าย̴ค̴ด̴ี  ร̴ว̴ม̴ท̴ั้ง̴เค̴ย̴ก̴่อ̴ค̴ด̴ีใช̴้ม̴ีด̴แ̴ท̴̴ง̴̴ค̴น̴ผ̴ู้ห̴น̴ึ่ง̴ใน̴ป̴ี 2553 จ̴น̴ถ̴ูก̴ต̴̴ั̴ด̴̴ส̴ิน̴ล̴ง̴โท̴ษ̴เก̴้าค̴ุก̴ น̴าน̴ 42 เด̴ือ̴น̴ แล̴ะพ̴ย̴าย̴าม̴ว̴าง̴เพ̴ล̴ิง̴จ̴ุด̴ไฟ̴บ̴ร̴ิเว̴ณ̴ช̴ั้น̴ 7 ก̴อ̴ง̴อ̴พ̴าร̴์ต̴เม̴น̴ต̴์ม̴าแล̴้ว̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.