เป̴ิด̴ค̴ว̴าม̴ร̴ว̴ย̴ ว̴ุ้น̴เส̴้น̴ ว̴ิร̴ิฒ̴ิพ̴า เผ̴ย̴เห̴ต̴ุไม̴่เล̴่น̴ล̴ะค̴ร̴แต̴่ม̴ีเง̴ิน̴ใช̴้ไม̴่ก̴าด̴

0

เป̴็น̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴แล̴ะร̴ว̴ย̴ม̴าก̴ท̴ี่แท̴้จ̴ร̴ิง̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴ห̴ม̴้าย̴ส̴าว̴พ̴ร̴าว̴เส̴น̴่ห̴์ “ว̴ุ้น̴เส̴้น̴ ว̴ิร̴ิฒ̴ิพ̴า ภ̴ัก̴ด̴ีป̴ร̴ะส̴ง̴ค̴์” ท̴ี่ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าอ̴าศ̴ัย̴อ̴ย̴ู่ท̴ี่โร̴ง̴แร̴ม̴ห̴ร̴ูน̴าน̴ก̴ว̴่า 2 ป̴ี ล̴่าส̴ุด̴ม̴ีค̴น̴เม̴้าท̴์ว̴่าต̴อ̴น̴น̴ี้เจ̴้าต̴ัว̴ก̴ำล̴ัง̴ย̴้าย̴เก̴้าค̴อ̴น̴โด̴ส̴ุด̴ห̴ร̴ูย̴่าน̴ก̴ล̴าง̴เม̴ือ̴ง̴ร̴าค̴าก̴ว̴่า 30 ล̴้าน̴ ซ̴ึ่ง̴ไม̴่ป̴ล̴่อ̴ย̴ให̴้ค̴ว̴าม̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ค̴้าค̴าใจ̴ ร̴ีบ̴ค̴ว̴้าต̴ัว̴ส̴าว̴ว̴ุ้น̴เส̴้น̴ม̴าถ̴าม̴เป̴็น̴ก̴าร̴ด̴่ว̴น̴

ซ̴ึ่ง̴เธ̴อ̴ย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่า “เค̴ย̴อ̴ย̴ู่โร̴ง̴แร̴ม̴เพ̴ร̴าะร̴อ̴ค̴อ̴น̴โด̴ท̴ี่ซ̴ื้อ̴ไว̴้ท̴ำเส̴ร̴็จ̴ เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าค̴าไม̴่ก̴ล̴้าบ̴อ̴ก̴ แต̴่ก̴็เป̴็น̴ร̴าค̴าท̴ี่ส̴ม̴เห̴ต̴ุส̴ม̴ผ̴ล̴ก̴ับ̴ย̴่าน̴ท̴ี่อ̴ย̴ู่ แล̴ะน̴ี่ก̴็เป̴็น̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ล̴ง̴ท̴ุน̴ให̴้ต̴ัว̴เอ̴ง̴ท̴ี่แพ̴ง̴ท̴ี่ส̴ุด̴” ส̴ำห̴ร̴ับ̴ว̴ีเจ̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴ ว̴ุ้น̴เส̴้น̴ ว̴ิร̴ิฒ̴ิพ̴า ภ̴ัก̴ด̴ีป̴ร̴ะส̴ง̴ค̴์ ท̴ี่เจ̴้าต̴ัว̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าเน̴้น̴ก̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ให̴้ก̴้าว̴ห̴น̴้าอ̴ย̴่าง̴เด̴ีย̴ว̴ เพ̴ร̴าะอ̴ย̴าก̴ร̴ว̴ย̴ให̴้เง̴ิน̴ไห̴ล̴ม̴าเท̴ม̴า ไม̴่เน̴้น̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ ส̴่ว̴น̴ค̴̴ว̴̴า̴ม̴̴ส̴̴ั̴ม̴̴พ̴̴ั̴น̴̴ธ̴̴์̴ก̴ับ̴ห̴ว̴าน̴ใจ̴ห̴น̴ุ่ม̴ น̴ิก̴ม̴์ ธ̴น̴ะภ̴ูม̴ิก̴ุล̴ แฮ̴ป̴ป̴ี้ไม̴่เป̴ิด̴ต̴ัว̴แล̴ะไม̴่ได̴้ป̴ิด̴

ช̴่ว̴ง̴น̴ี้ด̴ูเห̴ม̴ือ̴น̴เท̴ี่ย̴ว̴เย̴อ̴ะม̴าก̴ “ไม̴่ๆ ค̴ือ̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้ไป̴ต̴่าง̴ป̴ร̴ะเท̴ศ̴แล̴้ว̴ไป̴น̴าน̴ม̴าก̴ พ̴อ̴ก̴ล̴ับ̴ม̴าก̴็ต̴้อ̴ง̴อ̴ย̴ู่ภ̴ูเก̴็ต̴อ̴ีก̴ 2 อ̴าท̴ิต̴ย̴์ก̴ัก̴ต̴ัว̴ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ก̴็ม̴ีท̴ร̴ิป̴ไป̴ท̴ำบ̴ุญ̴ไห̴ว̴้พ̴ร̴ะก̴ึ้น̴ถ̴้ำอ̴ะไร̴ต̴่าง̴ๆ” ไป̴ก̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴เป̴็น̴พ̴ิเศ̴ษ̴เล̴ย̴ไห̴ม̴ “ไม̴่ได̴้ก̴อ̴เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴เล̴ย̴ ไม̴่เค̴ย̴ก̴อ̴ ก̴อ̴เง̴ิน̴ ก̴อ̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ค̴่ะ ก̴อ̴เซ̴ว̴าให̴้เจ̴ร̴ิญ̴ร̴ุ่ง̴เร̴ือ̴ง̴ ต̴อ̴น̴น̴ี้ม̴ัน̴ต̴้อ̴ง̴อ̴ย̴่าง̴น̴ี้แล̴้ว̴ เร̴าก̴็ย̴ัง̴ด̴ูแล̴น̴้อ̴ง̴ๆ ใน̴ท̴ีม̴เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴ใช̴่ไห̴ม̴ “เห̴ม̴ือ̴น̴เด̴ิม̴” จ̴ะบ̴อ̴ก̴ว̴่าบ̴ร̴ิษ̴ัท̴ว̴ุ้น̴พ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ไม̴่ได̴้เย̴อ̴ะม̴าก̴ เล̴ย̴ไม̴่ม̴ีใค̴ร̴อ̴อ̴ก̴ไป̴ไห̴น̴ ท̴ุก̴ค̴น̴ก̴็ย̴ัง̴อ̴ย̴ู่แล̴ะเร̴าย̴ัง̴ไห̴ว̴อ̴ย̴ู่” เพ̴ร̴าะค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ก̴ับ̴ น̴ัก̴ธ̴ุร̴ก̴ิจ̴ห̴น̴ุ่ม̴ น̴ิก̴ม̴์ ธ̴น̴ะภ̴ูม̴ิก̴ุล̴ ด̴ีอ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ใช̴่ไห̴ม̴ “ก̴็โอ̴เค̴ ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ก̴็ไม̴่ได̴้ป̴ก̴ป̴ิด̴แล̴ะไม̴่ได̴้เป̴ิด̴”

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ี่ม̴า dailyliveexpress.com

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.