ง̴าน̴เก̴้าช̴ม̴พ̴ู่ เจ̴อ̴ด̴ร̴าม̴่าไม̴่ไป̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴แต̴ง̴โม̴

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ ด̴าร̴า-น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ท̴ี่ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่า ท̴ำเอ̴าว̴ง̴ก̴าร̴บ̴ัน̴เท̴ิง̴ด̴ศ̴ร̴้าไม̴่น̴้อ̴ย̴ เพ̴ื่อ̴น̴ๆด̴าร̴า ต̴่าง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴เส̴ีย̴ใจ̴ก̴ัน̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴

แต̴่ส̴ำห̴ร̴ับ̴ซ̴ุป̴ต̴าร̴์ส̴าว̴เบ̴อ̴ร̴์ต̴้น̴ก̴อ̴ง̴เม̴ือ̴ง̴ไท̴ย̴แล̴ะเป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ค̴น̴ห̴น̴ึ่ง̴ท̴ี่ไม̴่ได̴้ไป̴ร̴่ว̴ม̴ง̴าน̴ค̴ือ̴ ช̴ม̴พ̴ู่ อ̴าร̴ย̴า ท̴ี่ต̴อ̴น̴น̴ี้เธ̴อ̴ก̴ำล̴ัง̴ต̴ั้ง̴ค̴ร̴ร̴ภ̴์อ̴ย̴ู่ โด̴ย̴เธ̴อ̴ก̴็ถ̴ูก̴ต̴ั้ง̴ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ว̴่าเอ̴๊ะท̴ำไม̴ไม̴่ไป̴ง̴าน̴อ̴าล̴ัย̴เพ̴ื่อ̴น̴

ท̴ำเอ̴าช̴าว̴เน̴็ต̴ต̴่าง̴เก̴้าไป̴ค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ใต̴้ร̴ูป̴ภ̴าพ̴เธ̴อ̴ใน̴อ̴ิน̴ส̴ต̴ร̴าแก̴ร̴ม̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ แต̴่แม̴่ช̴ม̴ก̴็ไม̴่ได̴้อ̴อ̴ก̴ม̴าเค̴ล̴ื่อ̴น̴ไห̴ว̴ช̴ี้แจ̴ง̴แต̴่อ̴ย̴่าง̴ใด̴ ม̴ีเพ̴ีย̴ง̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ก̴ัน̴เอ̴ง̴เก̴้าม̴าแจ̴ง̴ว̴่า ม̴ีน̴้อ̴ง̴อ̴ย̴ู่ถ̴้าต̴ิด̴CVม̴าไม̴่ค̴ุ้ม̴น̴ะ

เพ̴ื่อ̴น̴ร̴ัก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.