ฮ̴ือ̴ฮ̴าร̴ถ̴ต̴ู้แต̴ง̴โม̴ ส̴ร̴พ̴ง̴ศ̴์ ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ค̴ัน̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴ แถ̴ม̴อ̴าย̴ุเล̴ก̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ัน̴

0

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 15 ม̴ี.ค̴. ท̴ี่ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิเว̴ช̴ว̴ิท̴ย̴า ร̴พ̴.ต̴ำร̴ว̴จ̴ ภ̴าย̴ห̴ล̴ัง̴ น̴าย̴ก̴ฤษ̴ณ̴ะ ศ̴ร̴ีบ̴ุญ̴พ̴ิม̴พ̴์ส̴ว̴ย̴ ท̴น̴าย̴ค̴ว̴าม̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ น̴าง̴ภ̴น̴ิด̴า ศ̴ิร̴ะย̴ุท̴ธ̴โย̴ธ̴ิน̴ แม̴่ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า เด̴ิน̴ท̴าง̴ม̴าต̴ิด̴ต̴่อ̴ร̴ับ̴ แต̴ง̴โม̴ เพ̴ื่อ̴น̴ำส̴่ง̴ต̴่อ̴ไป̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ ร̴อ̴บ̴ส̴อ̴ง̴ ท̴ี่ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ย̴ุต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ร̴พ̴.ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ร̴ะเก̴ีย̴ร̴ต̴ิ จ̴.ป̴ท̴ุม̴ธ̴าน̴ี

ต̴่อ̴ม̴าภ̴าย̴ห̴ล̴ัง̴เด̴ิน̴เอ̴ก̴ส̴าร̴เส̴ร̴็จ̴ส̴ิ้น̴ จ̴ึง̴ได̴้ม̴ีก̴าร̴ย̴้าย̴ แต̴ง̴โม̴ ม̴าก̴ึ้น̴ร̴ถ̴ต̴ู้ โด̴ย̴ร̴ถ̴ต̴ู้ท̴ี่ใช̴้ร̴ับ̴ แต̴ง̴โม̴ จ̴าก̴น̴ิต̴ิเว̴ช̴ ร̴พ̴.ต̴ำร̴ว̴จ̴ ไป̴ ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ ก̴ร̴ะท̴ร̴ว̴ง̴ย̴ุต̴ิธ̴ร̴ร̴ม̴ ร̴พ̴.ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ร̴ะเก̴ีย̴ร̴ต̴ิ เป̴็น̴ร̴ถ̴ต̴ู้โต̴โย̴ต̴้า ส̴ีก̴าว̴ ท̴ะเบ̴ีย̴น̴ป̴้าย̴แด̴ง̴ ก̴-4564 น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี ซ̴ึ่ง̴

เป̴็น̴ก̴อ̴ง̴ส̴ุร̴ิย̴า ค̴ล̴อ̴ง̴ห̴ล̴ว̴ง̴ จ̴.ป̴ท̴ุม̴ธ̴าน̴ี แล̴ะเป̴็น̴ค̴ัน̴เด̴ีย̴ว̴ก̴ับ̴ท̴ี่ใช̴้ร̴ับ̴น̴าย̴ ก̴ร̴ีพ̴ง̴ศ̴์ เท̴ีย̴ม̴เศ̴ว̴ต̴ ห̴ร̴ือ̴ ส̴ร̴พ̴ง̴ศ̴์ ช̴าต̴ร̴ี พ̴ร̴ะเอ̴ก̴ต̴ล̴อ̴ด̴ก̴าล̴ จ̴าก̴ ร̴พ̴.บ̴ำร̴ุง̴ร̴าษ̴ฎ̴ร̴์ ไป̴ศ̴าล̴าก̴ล̴าง̴น̴้ำว̴ัด̴เท̴พ̴ศ̴ิร̴ิน̴ท̴ร̴าว̴าส̴ร̴าช̴ว̴ร̴ว̴ิห̴าร̴ ด̴้ว̴ย̴

น̴อ̴ก̴จ̴าก̴น̴ี้ เม̴ื่อ̴พ̴ิจ̴าร̴ณ̴าอ̴าย̴ุก̴อ̴ง̴ท̴ั้ง̴ แต̴ง̴โม̴ แล̴ะ ส̴ร̴พ̴ง̴ศ̴์ ก̴็พ̴บ̴ว̴่าท̴ั้ง̴ค̴ู่ ม̴ีอ̴าย̴ุท̴ี่ส̴ล̴ับ̴เล̴ก̴ก̴ัน̴ โด̴ย̴แต̴ง̴โม̴ อ̴าย̴ุ 37 ป̴ี ก̴ณ̴ะท̴ี่ ส̴ร̴พ̴ง̴ศ̴์ อ̴าย̴ุ 73 ป̴ี ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴ฮ̴ือ̴ฮ̴าแก̴่บ̴ร̴ร̴ด̴าแฟ̴น̴ค̴ล̴ับ̴ แล̴ะค̴น̴ท̴ั่ว̴ไป̴เป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.