ป̴ู่เด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ ก̴่อ̴น̴โด̴น̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ร̴ว̴บ̴ต̴ัว̴

0

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 15 ม̴ีน̴าค̴ม̴ ต̴ำร̴ว̴จ̴ ส̴ภ̴.น̴ิค̴ม̴ค̴ำส̴ร̴้อ̴ย̴ จ̴.ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴ ก̴ับ̴ร̴ถ̴ไล̴่ต̴ิด̴ต̴าม̴จ̴ับ̴ก̴ุม̴ พ̴ร̴ะเด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ เม̴าเห̴ล̴้าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ร̴ถ̴ย̴น̴ต̴์ ว̴ัด̴ได̴้ 215 ม̴ิล̴ล̴ิก̴ร̴ัม̴เป̴อ̴ร̴์เซ̴็น̴ต̴์ แถ̴ม̴ย̴ัง̴ เส̴พ̴ย̴าบ̴้า ค̴้น̴ใน̴ย̴่าม̴น̴ับ̴ได̴้ 37 เม̴็ด̴ ร̴ับ̴ส̴าร̴ภ̴าพ̴ว̴่าเส̴พ̴ย̴าจ̴ร̴ิง̴ โด̴ย̴ซ̴ิ่ง̴ร̴ถ̴ห̴น̴ีด̴่าน̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ม̴าต̴าม̴ท̴าง̴ไก̴ล̴ก̴ว̴่า 20 ก̴ม̴.

ส̴ำห̴ร̴ับ̴พ̴ร̴ะเด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ ห̴ร̴ือ̴ท̴ี่ห̴ล̴าย̴ค̴น̴เร̴ีย̴ก̴ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่เด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴ ก̴่อ̴น̴น̴ี้เค̴ย̴เป̴็น̴ก̴่าว̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴ก̴าร̴โอ̴้อ̴ว̴ด̴ อ̴้าง̴ว̴่าส̴ื่อ̴ส̴าร̴ก̴ับ̴ภ̴ูต̴ผ̴ีได̴้แล̴ะม̴ัก̴จ̴ะใบ̴้ห̴ว̴ย̴ให̴้ญ̴าต̴ิโย̴ม̴ แล̴ะเป̴็น̴ก̴่าว̴ให̴ญ̴่โต̴ก̴ร̴ณ̴ีเม̴ื่อ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ 17 ม̴ิถ̴ุน̴าย̴น̴ 2563 เจ̴้าค̴ณ̴ะจ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴ (ธ̴ )ม̴ีค̴ำส̴ั่ง̴ให̴้อ̴อ̴ก̴พ̴้น̴จ̴าก̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴ท̴ัน̴ท̴ี เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ พ̴ร̴ะเด̴ือ̴น̴ช̴ัย̴

ก̴ณ̴ะน̴ั้น̴ส̴ัง̴ก̴ัด̴ว̴ัด̴ป̴่าศ̴ร̴ัท̴ธ̴าธ̴ร̴ร̴ม̴ (ถ̴้ำห̴ีบ̴) ต̴.ค̴ำป̴่าห̴ล̴าย̴ อ̴.เม̴ือ̴ง̴เก̴้าไป̴พ̴ำน̴ัก̴ ท̴ี่พ̴ัก̴ส̴ง̴ฆ̴์ถ̴้ำจ̴าร̴ย̴์ค̴ร̴ูภ̴ูห̴ิน̴ต̴่าง̴ต̴ำบ̴ล̴ห̴น̴อ̴ง̴ส̴ูง̴ใต̴้ อ̴.ห̴น̴อ̴ง̴ส̴ูง̴ จ̴.ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴ ม̴ีค̴ว̴าม̴ป̴ร̴ะพ̴ฤต̴ิไม̴่ค̴ว̴ร̴แก̴่ส̴ม̴ณ̴เ̴พ̴̴ศ̴̴ ห̴าค̴ว̴าม̴ล̴ะอ̴าย̴ไม̴่ได̴้

แส̴ด̴ง̴ต̴น̴ส̴ื่อ̴ท̴าง̴ว̴ิญ̴ญ̴าณ̴ แล̴ะม̴ีเจ̴ต̴น̴าจ̴ะโฆ̴ษ̴ณ̴าต̴น̴เอ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ส̴ื่อ̴ต̴่าง̴ๆ ผ̴ิด̴ห̴ล̴ัก̴พ̴ร̴ะธ̴ร̴ร̴ม̴ว̴ิน̴ัย̴ แล̴ะก̴ฎ̴-ร̴ะเบ̴ีย̴บ̴-ค̴ำส̴ั่ง̴ แล̴ะป̴ร̴ะก̴าศ̴ม̴ห̴าเถ̴ร̴ส̴ม̴าค̴ม̴ ท̴าง̴เจ̴้าค̴ณ̴ะป̴ก̴ค̴ร̴อ̴ง̴ใน̴ท̴้อ̴ง̴ท̴ี่ได̴้เก̴้าไป̴แจ̴้ง̴ แล̴ะต̴ัก̴เต̴ือ̴น̴พ̴ฤต̴ิก̴ร̴ร̴ม̴ด̴ัง̴ก̴ล̴่าว̴แล̴้ว̴ แต̴่ไม̴่เป̴็น̴ผ̴ล̴ แล̴ะย̴ัง̴แส̴ด̴ง̴พ̴ฤต̴ิก̴ร̴ร̴ม̴อ̴ย̴่าง̴ต̴่อ̴เน̴ื่อ̴ง̴ จ̴ึง̴ต̴้อ̴ง̴ส̴ั่ง̴ให̴้อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴พ̴ื้น̴ท̴ี่จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ม̴ุก̴ด̴าห̴าร̴เป̴็น̴ก̴าร̴ด̴่ว̴น̴

ล̴่าส̴ุด̴ช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ร̴ะบ̴ุว̴่า ห̴ล̴ว̴ง̴ป̴ู่ให̴้ห̴ว̴ย̴ก̴่อ̴น̴จ̴ะไป̴ธ̴ุด̴ง̴ค̴์ท̴ี่เร̴ือ̴น̴จ̴ำ ก̴่อ̴น̴จ̴ะเก̴ม̴ส̴์อ̴าย̴ุ 62 เม̴าเห̴ล̴้าแล̴้ว̴ก̴ับ̴ร̴ถ̴ย̴น̴ต̴์ว̴ัด̴ได̴้ 215 ม̴ิล̴ล̴ิก̴ร̴ัม̴เป̴อ̴ร̴์เซ̴็น̴ต̴์ ค̴้น̴ใน̴ย̴่าม̴เจ̴อ̴ย̴าบ̴้าน̴ับ̴ได̴้ 37 เม̴็ด̴ ซ̴ิ่ง̴ร̴ถ̴ห̴น̴ีด̴่าน̴ต̴ำร̴ว̴จ̴ม̴าต̴าม̴ท̴าง̴ไก̴ล̴ก̴ว̴่า 20 ก̴ม̴. แล̴ะท̴ะเบ̴ีย̴น̴ร̴ถ̴2871 #เพ̴ื่อ̴เป̴็น̴แน̴ว̴ท̴าง̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ matichon

Leave A Reply

Your email address will not be published.