ค̴ุณ̴แม̴่เล̴่า ว̴ิน̴าท̴ีแอ̴บ̴ใส̴่บ̴าง̴อ̴ย̴่าง̴เก̴้าไป̴ใน̴โล̴ง̴ ให̴้อ̴ย̴ู่ก̴ับ̴แต̴ง̴โม̴…

0

จ̴าก̴ก̴ร̴ณ̴ี แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า พ̴ัช̴ร̴ว̴ีร̴ะพ̴ง̴ษ̴์ ด̴าร̴า-น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ช̴ื่อ̴ด̴ัง̴ ห̴าย̴จ̴าก̴เร̴ือ̴ ก̴ล̴าง̴แม̴่น̴้ำเจ̴้าพ̴ร̴ะย̴า ช̴่ว̴ง̴ใต̴้ส̴ะพ̴าน̴พ̴ร̴ะร̴าม̴ 7 ท̴่าเร̴ือ̴พ̴ิบ̴ูล̴ส̴ง̴ค̴ร̴าม̴ เก̴ต̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴น̴น̴ท̴บ̴ุร̴ี ร̴ะห̴ว̴่าง̴ล̴่อ̴ง̴เร̴ือ̴ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ๆ โด̴ย̴ม̴ีเจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ก̴ู้ภ̴ัย̴ ร̴ว̴ม̴ถ̴ึง̴น̴ัก̴ป̴ร̴ะด̴าน̴้ำ ร̴ะด̴ม̴ล̴ง̴พ̴ื้น̴ท̴ี่ค̴้น̴ห̴าน̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ต̴ั้ง̴แต̴่ช̴่ว̴ง̴ก̴ล̴าง̴ด̴ึก̴ค̴ืน̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 24 ก̴.พ̴. จ̴น̴ต̴่อ̴ม̴า ม̴ีร̴าย̴ง̴าน̴ว̴่าพ̴บ̴ด̴าร̴าส̴าว̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า แล̴้ว̴ ท̴่าม̴ก̴ล̴าง̴ค̴ว̴าม̴เส̴ีย̴ใจ̴ ก̴อ̴ง̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴แล̴ะแฟ̴น̴ๆ

เม̴ื่อ̴ว̴ัน̴ท̴ี่ 15 ม̴ีน̴าค̴ม̴ ท̴ี่ส̴ถ̴าบ̴ัน̴น̴ิต̴ิว̴ิท̴ย̴าศ̴าส̴ต̴ร̴์ โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ (เฉ̴ล̴ิม̴พ̴ร̴ะเก̴ีย̴ร̴ต̴ิ) ต̴ำบ̴ล̴ค̴ล̴อ̴ง̴ห̴น̴ึ่ง̴ อ̴ำเภ̴อ̴ค̴ล̴อ̴ง̴ห̴ล̴ว̴ง̴ จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ป̴ท̴ุม̴ธ̴าน̴ี ได̴้เค̴ล̴ื่อ̴น̴ร̴่าง̴ก̴อ̴ง̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ท̴ี่เ̴ส̴̴ี̴ย̴̴ช̴̴ี̴ว̴̴ิ̴ต̴̴จ̴าก̴เห̴ต̴ุพ̴ล̴ัด̴ต̴ก̴เร̴ือ̴ม̴าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ โด̴ย̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ ท̴ีม̴แพ̴ท̴ย̴์จ̴าก̴ค̴ณ̴ะก̴ร̴ร̴ม̴ก̴าร̴ 3 โร̴ง̴พ̴ย̴าบ̴าล̴ ท̴ั้ง̴ ร̴พ̴.จ̴ุฬ̴าฯ ร̴พ̴.ร̴าม̴าธ̴ิบ̴ด̴ี แล̴ะ ร̴พ̴.ธ̴ร̴ร̴ม̴ศ̴าส̴ต̴ร̴์ฯ ร̴ว̴ม̴ 5 ค̴น̴ จ̴ะป̴ร̴ะช̴ุม̴ ด̴ูท̴ั้ง̴เอ̴ก̴ส̴าร̴ท̴ี่ท̴ีม̴น̴ิต̴ิเว̴ช̴ ร̴พ̴.ต̴ำร̴ว̴จ̴ ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ค̴ร̴ั้ง̴เเร̴ก̴ส̴่ง̴ม̴า ร̴ว̴ม̴ท̴ั้ง̴จ̴ะส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴จ̴าก̴แพ̴ท̴ย̴์น̴ิต̴ิเว̴ช̴ ค̴น̴ท̴ี่ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ร̴อ̴บ̴แร̴ก̴ จ̴าก̴น̴ั้น̴จ̴ะม̴ีก̴าร̴ป̴ร̴ะเม̴ิน̴ก̴้อ̴ม̴ูล̴ จ̴ุด̴ท̴ี่ย̴ัง̴จ̴ำเป̴็น̴ต̴้อ̴ง̴ผ̴่า จ̴ุด̴ท̴ี่ย̴ัง̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ ซ̴ึ่ง̴ไม̴่ใช̴่ก̴าร̴ผ̴่าน̴แบ̴บ̴น̴ับ̴ห̴น̴ึ่ง̴ให̴ม̴่ แต̴่จ̴ะผ̴่าเฉ̴พ̴าะใจ̴จ̴ุด̴ท̴ี่ส̴ง̴ส̴ัย̴เท̴่าน̴ั้น̴

ค̴ุณ̴แม̴่แต̴ง̴โม̴ น̴าง̴ภ̴น̴ิด̴า ศ̴ิร̴ะย̴ุท̴ธ̴โย̴ธ̴ิน̴ ก̴ล̴่าว̴ว̴่า แม̴่ไม̴่ได̴้ค̴าด̴ห̴ว̴ัง̴ว̴่าผ̴ล̴จ̴ะเป̴็น̴อ̴ย̴่าง̴ไร̴ เพ̴ีย̴ง̴แต̴่ให̴้ค̴ล̴าย̴ก̴้อ̴ส̴ง̴ส̴ัย̴ใน̴ห̴ล̴าย̴ป̴ร̴ะเด̴็น̴ ท̴ี่ฟ̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ีม̴น̴ิต̴ิเว̴ช̴แล̴ะพ̴น̴ัก̴ง̴าน̴ส̴อ̴บ̴ส̴ว̴น̴เม̴ื่อ̴ว̴าน̴น̴ี้ แม̴่ส̴ง̴ส̴ัย̴ใน̴ส̴่ว̴น̴ไห̴น̴ เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ก̴็ต̴อ̴บ̴ค̴ำถ̴าม̴แล̴ะอ̴ธ̴ิบ̴าย̴แม̴่อ̴ย̴่าง̴ช̴ัด̴เจ̴น̴ ต̴ั้ง̴แต̴่ห̴ัว̴จ̴ร̴ด̴เท̴้าก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴ ซ̴ึ่ง̴ด̴ูจ̴าก̴ส̴ภ̴าพ̴แล̴้ว̴ แม̴่ไม̴่ได̴้ร̴ู้ส̴ึก̴ค̴าใจ̴ แต̴่แม̴่ไม̴่ได̴้ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ู้ด̴้าน̴ก̴าร̴ด̴ูร̴่าง̴ จ̴ึง̴ต̴้อ̴ง̴น̴ำม̴าให̴้ผ̴่าช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴ร̴อ̴บ̴ 2 เป̴็น̴ก̴าร̴ร̴ีเช̴็ก̴ เพ̴ื่อ̴ค̴ว̴าม̴ล̴ะเอ̴ีย̴ด̴แล̴ะช̴ัด̴เจ̴น̴ ก̴ั้น̴ต̴อ̴น̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ี้ ห̴ม̴อ̴จ̴ะด̴ำเน̴ิน̴ก̴าร̴ ร̴อ̴ก̴าร̴ช̴ัน̴ส̴ูต̴ร̴เส̴ร̴็จ̴ส̴ิ้น̴ ซ̴ึ่ง̴เป̴็น̴ห̴น̴้าท̴ี่ก̴อ̴ง̴ค̴ุณ̴ห̴ม̴อ̴ท̴ี่จ̴ะด̴ำเน̴ิน̴ก̴าร̴

โด̴ย̴แม̴่ย̴ัง̴ได̴้เผ̴ย̴ว̴่าอ̴ีก̴ว̴่า ได̴้แอ̴บ̴เอ̴าต̴ุ๊ก̴ต̴าส̴ีช̴ม̴พ̴ูท̴ี่พ̴่อ̴โส̴ ช̴อ̴บ̴ห̴น̴ุน̴น̴อ̴น̴ ซ̴ึ่ง̴แต̴ง̴โม̴ร̴ัก̴ต̴ุ๊ก̴ต̴าต̴ัว̴น̴ี้ม̴าก̴ ค̴ุณ̴แม̴่ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴จ̴ึง̴ได̴้ช̴่ว̴ย̴ก̴ัน̴ต̴าม̴ห̴า โด̴ย̴ต̴ุ๊ก̴ต̴าต̴ัว̴น̴ี้เป̴็น̴ต̴ัว̴ท̴ี่แต̴ง̴โม̴ซ̴ื้อ̴ให̴้ค̴ุณ̴พ̴่อ̴โส̴ ต̴อ̴น̴ป̴่ว̴ย̴ แล̴ะค̴ุณ̴พ̴่อ̴ก̴็ห̴น̴ุน̴น̴อ̴น̴ต̴ล̴อ̴ด̴ก̴าร̴ร̴ัก̴ษ̴า จ̴ึง̴ต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ใส̴่ล̴ง̴ไป̴ใน̴โล̴ก̴ แล̴ะเผ̴าไป̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ร̴่าง̴แต̴ง̴โม̴ด̴้ว̴ย̴

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Amarin

ภ̴าพ̴จ̴าก̴ Amarin

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.