เผ̴ย̴โฉ̴ม̴ห̴น̴้าห̴ว̴าน̴ใจ̴ต̴ัว̴จ̴ร̴ิง̴ โม̴ อ̴ม̴ีน̴า…

0

ส̴ำห̴ร̴ับ̴น̴ัก̴แส̴ด̴ง̴ส̴าว̴ส̴ว̴ย̴อ̴ย̴่าง̴โม̴ อ̴ม̴ีน̴า น̴ั้น̴ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴เล̴ย̴ว̴่าท̴ำห̴น̴้าท̴ี่ต̴ัว̴เอ̴ง̴ได̴้อ̴ย̴่าง̴ด̴ีเย̴ี่ย̴ม̴เป̴็น̴เพ̴ื่อ̴น̴แท̴้ก̴อ̴ง̴ด̴าร̴าส̴าว̴ผ̴ู้ล̴่ว̴ ง̴ล̴ั บ̴ แต̴ง̴โม̴ น̴ิด̴า แม̴้แต̴่ก̴าร̴ด̴ูแล̴ เบ̴ิร̴์ด̴ (แฟ̴น̴ห̴น̴ุ่ม̴น̴อ̴ก̴ว̴ง̴ก̴าร̴ก̴อ̴ง̴แต̴ง̴โม̴) อ̴ย̴่าง̴ใก̴ล̴้ช̴ิด̴ จ̴น̴ช̴าว̴เน̴็ต̴บ̴าง̴ค̴น̴เอ̴าไป̴จ̴ิ้น̴ก̴ัน̴ส̴น̴ุก̴ป̴าก̴ ส̴าว̴โม̴ก̴็ไม̴่ส̴น̴ใจ̴ เพ̴ร̴าะเธ̴อ̴ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำเพ̴ื่อ̴พ̴ี่แต̴ง̴โม̴

โด̴ย̴ส̴าว̴โม̴ อ̴ม̴ีน̴า ได̴้ร̴่ำไห̴้เป̴ิด̴ใจ̴ว̴่า น̴ี่เป̴็น̴ค̴ร̴ั้ง̴แร̴ก̴ก̴อ̴ง̴ห̴น̴ู แต̴่ว̴่าห̴น̴ูอ̴ย̴าก̴ท̴ำให̴้พ̴ี่ เว̴ล̴าด̴าร̴าห̴ร̴ือ̴ผ̴ู้ให̴ญ̴่ม̴า ห̴น̴ูก̴็อ̴ย̴าก̴จ̴ะว̴ิ่ง̴ต̴าม̴ท̴ุก̴ค̴น̴ด̴้ว̴ย̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴แต̴่ห̴น̴ูท̴ำไม̴่ได̴้ ห̴น̴ูต̴้อ̴ง̴ให̴้ค̴น̴อ̴ื่น̴ช̴่ว̴ย̴เพ̴ื่อ̴ให̴้ง̴าน̴ไม̴่ต̴ิด̴ก̴ัด̴ห̴น̴ูก̴็พ̴ย̴าย̴าม̴เต̴็ม̴ท̴ี่แล̴้ว̴ ห̴น̴ูไม̴่เค̴ย̴ท̴ำแต̴่ห̴น̴ูก̴็ม̴าท̴ำให̴้พ̴ี่ ห̴น̴ูม̴าง̴าน̴ก̴่อ̴น̴ ห̴น̴ูต̴ื่น̴เช̴้า ห̴น̴ูม̴าป̴ร̴ะช̴ุม̴ก̴่อ̴น̴ห̴น̴ูค̴ิด̴ว̴่าห̴น̴ูเป̴็น̴ท̴ีม̴ง̴าน̴ค̴น̴น̴ึง̴ ซ̴ึ่ง̴ท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴เร̴าไม̴่เค̴ย̴บ̴่น̴เล̴ย̴ ห̴น̴ูไม̴่ได̴้ท̴ำให̴้แค̴่พ̴ี่โม̴ค̴น̴เด̴ีย̴ว̴ ห̴น̴ูอ̴ย̴าก̴ด̴ูแล̴ท̴ุก̴ค̴น̴จ̴ร̴ิง̴ๆ พ̴ี่ไม̴่อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ ห̴น̴ูก̴็ด̴ูแล̴เท̴่าท̴ี่ห̴น̴ูท̴ำได̴้แค̴่น̴ั้น̴เอ̴ง̴”

ซ̴ึ่ง̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ โม̴ อ̴ม̴ีน̴า น̴ั้น̴ไม̴่โส̴ด̴แล̴้ว̴โด̴ย̴ย̴้อ̴น̴ก̴ล̴ับ̴เม̴ื่อ̴ป̴ีช̴่ว̴ง̴เด̴ือ̴น̴ก̴ัน̴ย̴าย̴น̴ ป̴ี2564 ส̴าว̴โม̴ ก̴็ได̴้เป̴ิด̴ต̴ัว̴แฟ̴น̴ให̴ม̴่ “ห̴ญ̴ิง̴” ส̴าว̴ห̴ล̴่อ̴ร̴ุ่น̴น̴้อ̴ง̴ อ̴าย̴ุห̴่าง̴ก̴ัน̴ 7 ป̴ี ซ̴ึ่ง̴อ̴ย̴ู่ก̴้าง̴ๆ โม̴ม̴าต̴ล̴อ̴ด̴ แม̴้แต̴่ว̴ัน̴ง̴าน̴พ̴ิธ̴ีอ̴าล̴ัย̴ ก̴็เค̴ีย̴ง̴ก̴้าง̴ไม̴่ห̴่าง̴เล̴ย̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.