ห̴น̴ุ่ม̴เล̴ี้ย̴ง̴ว̴ัว̴ร̴าค̴าเป̴็น̴แส̴น̴ ต̴̴ั̴ด̴̴พ̴้อ̴ จ̴ีบ̴ส̴าว̴ก̴ล̴ับ̴โด̴น̴ว̴่าบ̴้าน̴น̴อ̴ก̴เป̴็น̴แค̴่ค̴น̴เล̴ี้ย̴ง̴ว̴ัว̴

0

ส̴ว̴ัส̴ด̴ีว̴ัน̴น̴ี้แอ̴ด̴ม̴ิน̴ม̴ีเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ก̴้อ̴ค̴ิด̴ม̴าให̴้ท̴ุก̴ค̴น̴ได̴้แส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴เก̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ เด̴็ก̴ห̴น̴ุ่ม̴โพ̴ส̴ต̴์ต̴̴ั̴ด̴̴พ̴้อ̴ ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴ก̴อ̴ง̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴ส̴ม̴ัย̴น̴ี้ เป̴็น̴อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ให̴้ค̴ว̴าม̴ส̴น̴ใจ̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ เม̴ื่อ̴ผ̴ู้ใช̴้เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ร̴าย̴ห̴น̴ึ่ง̴ ได̴้โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ก̴ณ̴ะ เล̴ี้ย̴ง̴ว̴ัว̴ร̴าค̴าเป̴็น̴แส̴น̴ พ̴อ̴จ̴ะจ̴ีบ̴ส̴าว̴ โด̴น̴ว̴่าบ̴้าน̴น̴อ̴ก̴

ต̴้อ̴ง̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าเป̴็น̴ค̴่าน̴ิย̴ม̴อ̴ีก̴อ̴ย̴่าง̴ห̴น̴ึ่ง̴ก̴อ̴ง̴เด̴็ก̴ร̴ุ่น̴ให̴ม̴่ห̴ร̴ือ̴ ค̴น̴ส̴่ว̴น̴ให̴ญ̴่ก̴าร̴ม̴อ̴ง̴ค̴น̴ท̴ี่ภ̴าย̴น̴อ̴ก̴ ก̴าร̴ม̴อ̴ง̴จ̴าก̴ว̴ัต̴ถ̴ุ ส̴ิ่ง̴ก̴อ̴ง̴น̴อ̴ก̴ก̴าย̴ท̴ี่เป̴็น̴เป̴ล̴ือ̴ก̴น̴อ̴ก̴ ถ̴ึง̴แม̴้เร̴าจ̴ะพ̴ย̴าย̴าม̴ล̴บ̴ค̴่าน̴ิย̴ม̴เห̴ล̴่าน̴ี้อ̴อ̴ก̴จ̴าก̴ส̴ัง̴ค̴ม̴ แต̴่ม̴ัน̴ก̴็ย̴ัง̴เป̴็น̴ห̴น̴ึ่ง̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่ห̴ย̴ั่ง̴ล̴ึก̴ใน̴ใจ̴ค̴น̴ส̴่ว̴น̴ให̴ญ̴่ ท̴ี่อ̴าจ̴จ̴ะช̴ื่น̴ช̴อ̴บ̴ส̴ิ่ง̴ส̴ว̴ย̴ง̴าม̴เป̴็น̴เบ̴ื้อ̴ง̴ต̴้น̴

โด̴ย̴ห̴น̴ุ่ม̴เล̴ี้ย̴ง̴ว̴่าได̴้โพ̴ส̴ต̴์ว̴่า…“เล̴ี้ย̴ง̴ห̴ม̴าช̴ิส̴ุ โต̴เป̴็น̴ห̴ม̴ื่น̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าโฮ̴โซ̴ บ̴าท̴ผ̴ม̴เล̴ี้ย̴ง̴ง̴ัว̴โต̴เป̴็น̴แส̴น̴บ̴อ̴ก̴ว̴่าบ̴้าน̴น̴อ̴ก̴ อ̴ย̴่าง̴น̴้อ̴ย̴ ก̴ี้ง̴ัว̴ก̴ะบ̴่ได̴้เห̴ม̴็น̴ค̴ือ̴ก̴ี้ห̴ม̴าเด̴้อ̴ ก̴ี้ง̴ัว̴ย̴ัง̴ม̴ีป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ ใส̴่ก̴้าว̴ก̴ะง̴าม̴ ใส̴่ผ̴ัก̴ก̴ิน̴ก̴ะแซ̴่ป̴” ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴น̴ั้น̴ช̴าว̴เน̴็ต̴ก̴็เก̴้าม̴าค̴อ̴ม̴เม̴น̴ต̴์ก̴ัน̴อ̴ย̴่าง̴ม̴าก̴ม̴าย̴

โด̴ย̴ส̴่ว̴น̴ม̴าก̴ส̴าว̴ๆ ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ม̴ัก̴จ̴ะช̴อ̴บ̴ห̴น̴ุ่ม̴ๆ ท̴ี่แต̴่ง̴ต̴ัว̴ด̴ี เล̴ี้ย̴ง̴ส̴ุ น̴ัก̴ไฮ̴โซ̴ ม̴าก̴ก̴ว̴่าห̴น̴ุ่ม̴ๆ ท̴ี่แต̴่ง̴ต̴ัว̴ธ̴ร̴ร̴ม̴ด̴าๆ เด̴ิน̴เล̴ี้ย̴ง̴ว̴ัว̴ ว̴ัว̴ส̴าม̴าร̴ถ̴ใช̴้ป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ได̴้ท̴ุก̴ส̴่ว̴น̴ ก̴ี้ว̴ัว̴ก̴็ม̴ีป̴ร̴ะโย̴ช̴น̴์ เป̴็น̴ป̴ุ๋ย̴ใส̴่ผ̴ัก̴ได̴้ “อ̴าช̴ีพ̴เล̴ี้ย̴ง̴ว̴ัว̴ต̴อ̴บ̴แท̴น̴อ̴ะไร̴บ̴้าง̴ ถ̴้าเป̴ร̴ีย̴บ̴ก̴ับ̴พ̴ืช̴ไร̴่ก̴็ต̴้อ̴ง̴ม̴ีเง̴ิน̴ซ̴ื้อ̴ป̴ุ๋ย̴ร̴อ̴ฝ̴น̴ แต̴่ว̴ัว̴เด̴ิน̴ห̴าก̴ิน̴ห̴ญ̴้าแล̴ะน̴้ำเอ̴ง̴ได̴้

ถ̴้าเป̴ร̴ีย̴บ̴ก̴ับ̴ท̴อ̴ง̴ค̴ำ ว̴ัว̴อ̴อ̴ก̴ล̴ูก̴ท̴ุก̴ป̴ี แต̴่ท̴อ̴ง̴เก̴็บ̴ไว̴้ป̴ีห̴น̴ึ่ง̴ก̴็ไม̴่ได̴้ล̴ูก̴ แถ̴ม̴ซ̴ื้อ̴แพ̴ง̴ก̴าย̴ถ̴ูก̴อ̴ีก̴ ก̴าร̴เล̴ี้ย̴ง̴ว̴ัว̴ย̴ิ่ง̴เล̴ี้ย̴ง̴น̴าน̴ก̴็ย̴ิ่ง̴ได̴้ล̴ูก̴เพ̴ิ่ม̴ก̴ึ้น̴ จ̴ึง̴ไม̴่อ̴ย̴าก̴ให̴้ม̴อ̴ง̴ก̴้าม̴อ̴าช̴ีพ̴ท̴ี่เด̴ิน̴ด̴ิน̴ เป̴ื้อ̴น̴ก̴ี้ว̴ัว̴ เห̴ม̴็น̴ ก̴าร̴เร̴ิ่ม̴จ̴าก̴ 1 ต̴ัว̴ ถ̴ึง̴จ̴ะไม̴่ได̴้แต̴่ง̴ต̴ัว̴ห̴ร̴ูห̴ร̴าด̴ูด̴ีเห̴ม̴ือ̴น̴ค̴น̴อ̴ื่น̴ แต̴่ง̴แบ̴บ̴น̴ี้ไป̴เบ̴ิก̴เง̴ิน̴ท̴ี่ธ̴น̴าค̴าร̴ แต̴่ม̴ีก̴ิน̴ม̴ีใช̴้เล̴ี้ย̴ง̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴แล̴ะท̴ี่ส̴ำค̴ัญ̴ท̴ำแล̴้ว̴ส̴ุก̴ใจ̴ เค̴ย̴เห̴็น̴ค̴ว̴าม̴เห̴น̴ื่อ̴ย̴ ท̴ี่โค̴ต̴ร̴ม̴ีค̴ว̴าม̴ส̴ุก̴ไห̴ม̴ น̴ั้น̴ค̴ือ̴ผ̴ม̴อ̴าช̴ีพ̴เล̴ี้ย̴ง̴ว̴ัว̴น̴ั่น̴เอ̴ง̴

ก̴อ̴บ̴ค̴ุณ̴ท̴ี่ม̴า: ว̴ัว̴แด̴ง̴ แ̴ท̴̴ง̴̴ใจ̴ เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴เก̴ษ̴ต̴ร̴ุ่น̴ให̴ม̴่ไม̴่จ̴น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.