อ̴น̴ุโม̴ท̴น̴าบ̴ุญ̴ พ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ผ̴้าไป̴แจ̴ ก̴ค̴น̴ไ ร̴้ บ̴้ าน̴ ก̴ณ̴ะบ̴ิณ̴ฑ̴บ̴ าต̴

0

ช̴าว̴เน̴็ต̴ร̴่ว̴ม̴อ̴น̴ุโม̴ท̴น̴าบ̴ุญ̴ ห̴ล̴ัง̴พ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴เต̴ร̴ีย̴ม̴ผ̴้าไป̴แจ̴ ก̴ค̴น̴ไ ร̴้ บ̴้ าน̴ ใน̴ก̴ณ̴ะบ̴ิณ̴ฑ̴บ̴ าต̴ อ̴ีก̴ห̴น̴ึ่ง̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ ท̴ี่ส̴ร̴้าง̴ค̴ว̴าม̴ศ̴ร̴ัท̴ธ̴าให̴้ก̴ับ̴ช̴าว̴พ̴ุท̴ธ̴เป̴็น̴อ̴ย̴่ าง̴ม̴ าก̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴พ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴ได̴้น̴ำผ̴้าห̴่ม̴ไป̴ห̴่ม̴ให̴้ผ̴ู้ไ ร̴้ บ̴้ าน̴

ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ผ̴ู้ใช̴้เซ̴ฟ̴บ̴ุ๊ก̴ร̴าย̴ช̴ื่อ̴ “พ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴ ว̴ัด̴เจ̴ด̴ีย̴์ห̴ล̴ว̴ง̴ เช̴ีย̴ง̴ให̴ม̴่” ห̴ร̴ือ̴ พ̴ร̴ะค̴ร̴ูส̴ัง̴ฆ̴ร̴ัก̴ษ̴์ว̴ีร̴ว̴ัฒ̴น̴์ ว̴ีร̴ว̴ฑ̴ฺฒ̴โน̴ พ̴ร̴ะว̴ัด̴เจ̴ด̴ีย̴์ห̴ล̴ว̴ง̴ว̴ร̴ว̴ิห̴ าร̴ อ̴.เม̴ือ̴ง̴ จ̴.เช̴ีย̴ง̴ให̴ม̴่

ได̴้ม̴ีก̴าร̴โพ̴ส̴ต̴์เผ̴ย̴แพ̴ร̴่เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆ ใน̴ว̴ัน̴น̴ี้ ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ท̴ี่ได̴้อ̴อ̴ก̴บ̴ิณ̴ฑ̴บ̴ าต̴ไป̴พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ผ̴้าห̴่ม̴4ผ̴ืน̴ เพ̴ื่อ̴เอ̴าไว̴้แจ̴ ก̴ให̴้ก̴ับ̴ผ̴ู้ค̴น̴ท̴ี่ไ ร̴้ บ̴้ าน̴ท̴ี่น̴อ̴น̴ต̴าม̴ร̴ิ ม̴ถ̴น̴น̴ ได̴้ม̴ีผ̴้าไว̴้ห̴่ม̴เพ̴ื่อ̴บ̴ ร̴ ร̴เท̴าอ̴าก̴าศ̴ท̴ี่ห̴น̴าว̴เย̴็น̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ใน̴ต̴อ̴น̴น̴ี้ท̴ี่ จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ เช̴ีย̴ง̴ให̴ม̴่ เร̴ิ่ม̴ม̴ีอ̴าก̴าศ̴ห̴น̴าว̴แล̴้ว̴

ซ̴ึ่ง̴พ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴ ได̴้ม̴ีก̴าร̴โพ̴ส̴ต̴์เฟ̴ซ̴บ̴ุ๊ก̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ร̴ะบ̴ุก̴้อ̴ค̴ว̴าม̴ว̴่า…

“ช̴่ว̴ย̴ได̴้เท̴่าน̴ี้น̴ะโย̴ม̴ #บ̴ิณ̴ฑ̴บ̴ าต̴ผ̴่าน̴ #เห̴็น̴น̴อ̴น̴ก̴ ด̴อ̴ย̴ู่ห̴ล̴าย̴ว̴ัน̴ ว̴ัน̴น̴ี้อ̴อ̴ก̴บ̴ิณ̴ฑ̴บ̴า ต̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ผ̴้าห̴่ม̴ 4 ผ̴ืน̴ #แจ̴ก̴ค̴น̴ไ ร̴้ บ̴้ าน̴ ต̴ื่น̴ก̴ึ้น̴ม̴าพ̴ร̴้อ̴ม̴ก̴ับ̴ผ̴้าห̴่ม̴ผ̴ืน̴ให̴ม̴่แล̴ะอ̴บ̴อ̴ุ่น̴ #เช̴ีย̴ง̴ให̴ม̴่เร̴ิ่ม̴จ̴ะห̴น̴าว̴แล̴้ว̴น̴ะ”

อ̴ย̴่ าง̴ไร̴ก̴็ต̴าม̴ จ̴ะเห̴็น̴ว̴่าพ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴ได̴้น̴ำผ̴้าห̴่ม̴ไป̴ห̴่ม̴ให̴้ถ̴ึง̴ค̴น̴ไ ร̴้ บ̴้ าน̴ท̴ี่น̴อ̴น̴อ̴ย̴ู่ก̴้าง̴ท̴ัน̴ท̴ี บ̴าง̴ค̴น̴ร̴ู้ส̴ึก̴ต̴ัว̴ต̴ื่น̴ก̴ึ้น̴ม̴าได̴้ม̴ีก̴าร̴ย̴ก̴ม̴ือ̴ไห̴ว̴้ก̴ อ̴บ̴ค̴ุณ̴ส̴าธ̴ุพ̴ร̴ะค̴ร̴ู ซ̴ึ่ง̴ห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴น̴ี้เผ̴ย̴แพ̴ร̴่อ̴อ̴ก̴ไป̴ ได̴้ม̴ีผ̴ู้เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ก̴ร̴าบ̴ส̴าธ̴ุ อ̴น̴ุโม̴ท̴น̴าบ̴ุญ̴ก̴ับ̴ส̴ิ่ง̴ท̴ี่พ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴ได̴้ม̴อ̴บ̴ให̴้ก̴ับ̴ก̴ล̴ุ่ม̴ค̴น̴ท̴ี่ด̴้ อ̴ ย̴โอ̴ก̴ าส̴

อ̴้าง̴อ̴ิง̴จ̴าก̴ : พ̴ร̴ะค̴ร̴ูอ̴๊อ̴ด̴ ว̴ัด̴เจ̴ด̴ีย̴์ห̴ล̴ว̴ง̴ เช̴ีย̴ง̴ให̴ม̴่

เร̴ีย̴บ̴เร̴ีย̴ง̴โด̴ย̴1ไร̴่ไม̴่ จ̴ น̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.