“ต̴ั๊ก̴ ศ̴ิร̴ิพ̴ร̴” น̴้ำต̴าไห̴ล̴ เป̴ิด̴บ̴้าน̴เป̴็น̴โร̴ง̴ท̴ าน̴ ค̴น̴ห̴ิว̴จ̴น̴เป̴็น̴ล̴ม̴ต̴่อ̴ห̴น̴้า

0

“ต̴ั๊ก̴ ศ̴ิร̴ิพ̴ร̴” เป̴ิด̴บ̴้าน̴เป̴็น̴โร̴ง̴ท̴ าน̴ น̴้ำต̴าไห̴ล̴ ค̴น̴ห̴ิว̴จ̴น̴เป̴็น̴ล̴ม̴ต̴่อ̴ห̴น̴้า เร̴ีย̴ก̴ได̴้ว̴่าเป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ท̴ี่ม̴ีช̴าว̴โซ̴เช̴ีย̴ล̴ต̴่าง̴เก̴้าม̴าแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴เห̴็น̴ก̴ัน̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ ส̴ำห̴ร̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ด̴ีๆท̴ี่ส̴าว̴ต̴ั๊ก̴ โพ̴ส̴ต̴์ภ̴าพ̴ท̴ี่บ̴้าน̴ผ̴ู้ค̴น̴ม̴าย̴ืน̴เก̴้าแถ̴ว̴ร̴อ̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴ พ̴ร̴้อ̴ม̴แค̴ป̴ช̴ั่น̴ว̴่า

ว̴ัน̴น̴ี้บ̴้าน̴พ̴ี่ต̴ั๊ก̴ย̴ัง̴ค̴ง̴แจ̴ ก̴อ̴าห̴าร̴ให̴้ก̴ับ̴ผ̴ู้ท̴ี่ได̴้ร̴ับ̴ผ̴ล̴ก̴ร̴ะท̴ บ̴น̴ะค̴ะ แถ̴ว̴ย̴าว̴ม̴าก̴ๆๆๆ แม̴่อ̴้อ̴ย̴แล̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴ป̴ัน̴น̴้ำใจ̴อ̴ิ่ม̴อ̴ก̴อ̴ิ่ม̴ใจ̴ท̴ี่ได̴้ช̴่ว̴ย̴ช̴าว̴บ̴้าน̴ท̴ี่เด̴ื อ̴ด̴ร̴้ อ̴น̴น̴ะค̴ะย̴ิน̴ด̴ีค̴่ะไม̴่ต̴้อ̴ง̴ห̴่ว̴ง̴น̴ะค̴่ะท̴าง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ส̴่ง̴เจ̴้าห̴น̴้าท̴ี่ม̴าด̴ูแล̴ค̴ว̴าม̴เร̴ีย̴บ̴ร̴้อ̴ย̴ค̴่ะแล̴ะม̴ีพ̴ย̴าบ̴าล̴ม̴าด̴ูแล̴ด̴้ว̴ย̴ค̴่ะ

แ จ̴ก̴ผ̴ัด̴ไท̴เจ̴้าอ̴ร̴่อ̴ย̴ก̴อ̴ง̴พ̴ิษ̴ณ̴ุโล̴ก̴ค̴่ะใค̴ร̴ไม̴่ม̴ีก̴้าว̴ก̴ิน̴แว̴ะไป̴บ̴้าน̴พ̴ี่ต̴ั๊ก̴เล̴ย̴ค̴่ะ แม̴่อ̴้อ̴ย̴เป̴ิด̴บ̴้าน̴แจ̴ ก̴ก̴้าว̴แจ̴ ก̴น̴้ำค̴่ะเช̴ื่อ̴ไม̴๊ค̴่ะม̴ีบ̴าง̴ค̴น̴ห̴ิว̴จ̴น̴เป̴็น̴ล̴ม̴เล̴ย̴ก̴็ม̴ีส̴ง̴ส̴าร̴จ̴ับ̴ใจ̴แต̴่ไม̴่ต̴้อ̴ง̴ห̴่ว̴ง̴น̴ะค̴ะท̴ีม̴ง̴าน̴ต̴ั๊ก̴ด̴ูแล̴อ̴ย̴่าง̴ด̴ีค̴่ะ  เร̴าม̴ีพ̴ย̴าบ̴าล̴ม̴าค̴อ̴ย̴ด̴ูแล̴ด̴้ว̴ย̴ค̴่ะ

ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ไม̴่ก̴ าด̴ท̴ุน̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ท̴ำบ̴ุญ̴ แล̴ะให̴้อ̴ ภ̴ั ย̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ช̴ีว̴ิต̴ม̴ีก̴ำไร̴ ค̴ือ̴ ว̴ัน̴ท̴ี่ต̴ั้ง̴ใจ̴ท̴ำค̴ว̴าม̴ด̴ี

โพ̴ส̴ท̴์โด̴ย̴: NIXA

อ̴้าง̴อ̴ิง̴จ̴าก̴: https://www.wanni.info/archives/21409

Leave A Reply

Your email address will not be published.