อ̴ย̴ู่ก̴ิน̴ก̴ับ̴ส̴าม̴ีม̴า15 ป̴ี ไม̴่เค̴ย̴น̴อ̴ก̴ใจ̴ จ̴น̴เเม̴่บ̴้าน̴ม̴าเล̴่าให̴้ฟ̴ัง̴

0

ส̴าว̴ค̴น̴น̴ี้ท̴ี่อ̴อ̴ก̴ม̴าแช̴ร̴์ป̴ร̴ะส̴บ̴ก̴าร̴ณ̴์ผ̴่าน̴ Pantip ให̴้ห̴ล̴าย̴ค̴น̴ได̴้อ̴่าน̴ แล̴ะแส̴ด̴ง̴ค̴ว̴าม̴เห̴็น̴อ̴ก̴เห̴็น̴ใจ̴เป̴็น̴จ̴ำน̴ว̴น̴ม̴าก̴

อ̴ย̴าก̴ให̴้ค̴น̴ท̴ี่ม̴ีค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ห̴ล̴าย̴ๆค̴น̴ได̴้อ̴่าน̴ ไม̴่เจ̴้าช̴ู้ไม̴่เค̴ย̴ท̴ำต̴ัว̴เส̴เพ̴ แต̴่ก̴็เก̴ิด̴เร̴ื่อ̴ง̴แบ̴บ̴น̴ี้ก̴ึ้น̴ได̴้ ใค̴ร̴อ̴่าน̴แล̴้ว̴ต̴้อ̴ง̴น̴้ำต̴าซ̴ึม̴ต̴าม̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ค̴ะ ไป̴ด̴ูเร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ก̴อ̴ง̴เก̴าโด̴ย̴เก̴าได̴้โพ̴ส̴ต̴์เร̴ื่อ̴ง̴ร̴าว̴ว̴่า

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ส̴ว̴ัส̴ด̴ีค̴่ะ เร̴าแต̴่ง̴ง̴าน̴ก̴ับ̴ส̴าม̴ีม̴าเป̴็น̴เว̴ล̴า 15 ป̴ีก̴ว̴่า โด̴ย̴พ̴ื้น̴ฐ̴าน̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴เค̴้าเป̴็น̴ค̴น̴ด̴ี ร̴ัก̴ค̴ร̴อ̴บ̴ค̴ร̴ัว̴ ม̴ีท̴าน̴เห̴ล̴้าบ̴้าง̴ ไม̴่ส̴ูบ̴บ̴ุห̴ร̴ี่ ไป̴เท̴ี่ย̴ว̴ก̴ับ̴เพ̴ื่อ̴น̴ ส̴่ว̴น̴เร̴ื่อ̴ง̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴แท̴บ̴ไม̴่ม̴ีให̴้ได̴้ย̴ิน̴ เม̴ื่อ̴ 2 ป̴ีท̴ี่แล̴้ว̴ เร̴าม̴ีล̴ูก̴ จ̴ำเป̴็น̴ต̴้อ̴ง̴ร̴ับ̴แม̴่บ̴้าน̴เก̴้าม̴าช̴่ว̴ย̴เร̴ื่อ̴ง̴ง̴าน̴บ̴้าน̴แล̴ะด̴ูแล̴ก̴าร̴ซ̴ัก̴ผ̴้าร̴ีด̴ผ̴้า (ป̴ก̴ต̴ิเร̴าจ̴ะท̴ำเอ̴ง̴) เล̴ย̴ห̴าแม̴่บ̴้าน̴พ̴ม̴่าม̴า

ได̴้เด̴็ก̴ผ̴ู้ห̴ญ̴ิง̴อ̴าย̴ุป̴ร̴ะม̴าณ̴ 19-20 ป̴ี ม̴า 1 ค̴น̴ ร̴ูป̴ร̴่าง̴ด̴ี ส̴ูง̴โป̴ร̴่ง̴ ผ̴ิว̴ค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴ค̴ล̴้ำ ห̴น̴้าต̴าค̴่อ̴น̴ก̴้าง̴ด̴ี ท̴ำง̴าน̴ก̴้อ̴ใช̴้ได̴้ เร̴าก̴้อ̴เอ̴็น̴ด̴ูเพ̴ร̴าะเล̴่น̴ก̴ับ̴น̴้อ̴ง̴ได̴้ (ร̴ับ̴ม̴าห̴ล̴ัง̴จ̴าก̴ค̴ล̴อ̴ด̴น̴้อ̴ง̴แล̴้ว̴) ม̴าท̴ำง̴าน̴ก̴ับ̴เร̴าได̴้ป̴ร̴ะม̴าณ̴ 5-6 เด̴ือ̴น̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴เค̴้าเพ̴ิ่ง̴ม̴าจ̴าก̴พ̴ม̴่า พ̴าส̴ป̴อ̴ร̴์ต̴ก̴้อ̴ย̴ัง̴ไม̴่ม̴ี พ̴ูด̴ไท̴ย̴ก̴้อ̴ไม̴่ค̴่อ̴ย̴ได̴้ ส̴าม̴ีเร̴าจ̴ะว̴่าต̴ล̴อ̴ด̴ว̴่าร̴ับ̴ม̴าท̴ำไม̴ ท̴ำง̴าน̴ไม̴่ได̴้เร̴ื่อ̴ง̴เล̴ย̴ เร̴าก̴้อ̴พ̴ย̴าย̴าม̴ส̴อ̴น̴

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​จ̴น̴ม̴าว̴ัน̴น̴ึง̴เร̴า ต̴้อ̴ง̴พ̴าน̴้อ̴ง̴ไป̴เย̴ี่ย̴ม̴ญ̴าต̴ิท̴ี่ต̴่าง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴ ก̴้อ̴เล̴ย̴ให̴้ส̴าม̴ีอ̴ย̴ู่บ̴้าน̴ก̴ับ̴แม̴่บ̴้าน̴ (เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴เค̴ย̴ร̴ับ̴แม̴่บ̴้าน̴ม̴าก̴่อ̴น̴ห̴น̴้าน̴ี้แล̴้ว̴ 1 ค̴น̴ แล̴้ว̴ก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ไป̴ เค̴ย̴ป̴ล̴่อ̴ย̴ให̴้อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ไม̴่ม̴ีอ̴ะไร̴ ป̴ร̴ะก̴อ̴บ̴ก̴ับ̴ส̴าม̴ีไม̴่ม̴ีป̴ร̴ะว̴ัต̴ิเจ̴้าช̴ู้เล̴ย̴ไว̴้ใจ̴) ก̴ล̴ับ̴ม̴าท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ก̴้อ̴ป̴ร̴ก̴ต̴ิ แม̴่บ̴้าน̴ค̴น̴น̴ี้ก̴้อ̴ท̴ำต̴ัว̴ป̴ร̴ก̴ต̴ิท̴ุก̴อ̴ย̴่าง̴ แต̴่ม̴ัก̴จ̴ะเล̴่น̴ท̴ะล̴ึ่ง̴ก̴ับ̴ล̴ูก̴เร̴า เช̴่น̴ เอ̴าล̴ิ้ น̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ไป̴ถ̴ูก̴ล̴ิ้ น̴ก̴อ̴ง̴น̴้อ̴ง̴ พ̴อ̴เร̴าเห̴็น̴เก̴้าเร̴าก̴้อ̴ต̴ำห̴น̴ิ

จ̴น̴ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴ 2 ว̴ัน̴ท̴ี่ผ̴่าน̴ม̴า แม̴่บ̴้าน̴เค̴้าท̴ำท̴่าท̴าง̴บ̴ึ้ง̴ต̴ึง̴ ล̴ูก̴เร̴าซ̴น̴ช̴อ̴บ̴ร̴ื้อ̴ก̴อ̴ง̴ เค̴้าก̴้อ̴ท̴ำท̴่าไม̴่พ̴อ̴ใจ̴ ม̴าก̴ร̴ะช̴าก̴ล̴ูก̴เร̴า จ̴น̴ก̴ร̴ะท̴ั่ง̴น̴้อ̴ง̴ม̴าเห̴็น̴เก̴้า เค̴้าเล̴ย̴อ̴ุ้ม̴น̴้อ̴ง̴อ̴อ̴ก̴ม̴าแล̴้ว̴ม̴าเล̴่าให̴้เร̴าฟ̴ัง̴ เพ̴ร̴าะต̴อ̴น̴น̴ั้น̴เร̴าเก̴้าไป̴ท̴ำก̴ับ̴ก̴้าว̴ใน̴ค̴ร̴ัว̴อ̴ย̴ู่ เร̴าเล̴ย̴ถ̴าม̴ว̴่าเป̴็น̴อ̴ะไร̴ เค̴้าบ̴อ̴ก̴เค̴้าจ̴ะอ̴อ̴ก̴พ̴ร̴ุ่ง̴น̴ี้ เร̴าเห̴็น̴ท̴่าไม̴่ด̴ีม̴าท̴ำไม̴่ด̴ีก̴ับ̴ล̴ูก̴เร̴า เร̴าเล̴ย̴ไม̴่ว̴่าอ̴ะไร̴อ̴ย̴าก̴อ̴อ̴ก̴ก̴้อ̴อ̴อ̴ก̴ เร̴าไป̴บ̴อ̴ก̴ส̴าม̴ีเร̴าเค̴้าก̴้อ̴โก̴ร̴ธ̴ว̴่าท̴ำไม̴ท̴ำอ̴ย̴่าง̴น̴ี้ก̴ับ̴น̴้อ̴ง̴ จ̴น̴ว̴ัน̴ท̴ี่เค̴้าอ̴อ̴ก̴ เค̴้าอ̴อ̴ก̴จ̴าก̴บ̴้าน̴เร̴าแต̴่เช̴้า เร̴าก̴ับ̴ส̴าม̴ีแล̴ะน̴้อ̴ง̴ย̴ัง̴ไม̴่ต̴ื่น̴ แม̴่เร̴าเล̴ย̴เป̴ิด̴ป̴ร̴ะต̴ูให̴้ เร̴าก̴้อ̴ไม̴่ต̴ิด̴ใจ̴อ̴ะไร̴ เค̴้าอ̴ย̴าก̴ไป̴ก̴้อ̴ไป̴

ช̴่ว̴ง̴ส̴าย̴ ม̴ีค̴น̴ท̴ี่พ̴าแม̴่บ̴้าน̴ค̴น̴น̴ี้ม̴าซ̴ึ่ง̴ร̴ู้จ̴ัก̴ก̴ับ̴เร̴า เค̴้าโท̴ร̴ม̴าให̴้เร̴าไป̴ค̴ุย̴ท̴ี่บ̴้าน̴เค̴้า อ̴ย̴ู่ไม̴่ไก̴ล̴ก̴ัน̴เร̴ื่อ̴ง̴แม̴่บ̴้าน̴ค̴น̴น̴ี้ เร̴าเล̴ย̴ไป̴ห̴าเค̴้าเค̴้าบ̴อ̴ก̴ว̴่าท̴ี่แม̴่บ̴้าน̴อ̴อ̴ก̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ส̴าม̴ีเร̴าเก̴้าไป̴ป̴ล̴ุก̴ป̴ ล̴้ำ เค̴้า ช̴่ว̴ง̴ท̴ี่เร̴าไม̴่อ̴ย̴ู่ (ต̴อ̴น̴ไป̴ต̴่าง̴จ̴ัง̴ห̴ว̴ัด̴) เร̴าน̴ี้ถ̴ึง̴ก̴ับ̴ห̴น̴้าช̴า เก̴ิด̴อ̴ะไร̴ก̴ึ้น̴ ส̴อ̴บ̴ถ̴าม̴ก̴ับ̴แม̴่บ̴้าน̴ว̴่าพ̴ี่เค̴้าท̴ำย̴ัง̴ไง̴ แม̴่บ̴้าน̴บ̴อ̴ก̴ว̴่า ต̴อ̴น̴ 5 ท̴ุ่ม̴ พ̴ี่ผ̴ู้ช̴าย̴ (ส̴าม̴ีเร̴า) ให̴้ก̴ึ้น̴ไป̴น̴ว̴ด̴ท̴ี่ห̴้อ̴ง̴ เล̴ย̴เก̴้าไป̴น̴ว̴ด̴ให̴้ จ̴าก̴น̴ั้น̴พ̴ี่เค̴้าก̴้อ̴ป̴ิด̴ไฟ̴แล̴้ว̴ท̴ำอ̴ะไร̴ก̴ับ̴เค̴้า เร̴าถ̴าม̴ว̴่าท̴ำไม̴ไม̴่บ̴อ̴ก̴ เค̴้าบ̴อ̴ก̴ว̴่าอ̴าย̴ แล̴้ว̴ย̴ัง̴บ̴อ̴ก̴อ̴ีก̴ว̴่า พ̴ี่ผ̴ู้ช̴าย̴จ̴ะเล̴ี้ย̴ง̴ด̴ูด̴ูแล̴ ส̴ุด̴ท̴้าย̴ค̴ือ̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ก̴ล̴ัว̴จ̴ะท̴้อ̴ง̴ เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴พ̴ี่ผ̴ู้ช̴าย̴ได̴้เค̴้าไป̴ 3 ค̴ร̴ั้ง̴ โอ̴เค̴เร̴าก̴ล̴ับ̴บ̴้าน̴ม̴าแบ̴บ̴ง̴ง̴ๆ เก̴ิด̴อ̴ะไร̴ก̴ึ้น̴ ก̴ล̴ับ̴ม̴าถ̴าม̴ส̴าม̴ีเค̴้าย̴อ̴ม̴ร̴ับ̴ว̴่าจ̴ร̴ิง̴ เร̴าน̴ี้ไป̴ไม̴่ถ̴ูก̴เล̴ย̴ แต̴่ส̴าม̴ีเร̴าบ̴อ̴ก̴ว̴่าเด̴็ก̴ส̴ม̴ย̴อ̴ม̴ ไม̴่ง̴ั้น̴จ̴ะม̴ีอ̴ะไร̴ก̴ัน̴ถ̴ึง̴ 3 ค̴ร̴ั้ง̴ ได̴้อ̴ย̴่าง̴ไร̴ (แม̴่บ̴้าน̴เร̴าต̴ัว̴ส̴ูง̴ก̴ว̴่าส̴าม̴ีเร̴าม̴าก̴) อ̴ีก̴อ̴ย̴่าง̴เค̴้าบ̴อ̴ก̴ว̴่า ก̴่อ̴น̴ม̴ีอ̴ะไร̴ เด̴็ก̴บ̴อ̴ก̴ม̴ีได̴้ ไม̴่เป̴็น̴ไร̴

เร̴าถ̴ึง̴ก̴ะอ̴ึ้ง̴ ส̴ต̴ิห̴ล̴ุด̴ จ̴ะท̴ำย̴ัง̴ไง̴ต̴่อ̴ด̴ี ส̴ุด̴ท̴้าย̴ม̴าจ̴บ̴ค̴ว̴าม̴ค̴ิด̴ท̴ี่ ต̴้อ̴ง̴ท̴น̴อ̴ย̴ู่เพ̴ื่อ̴ล̴ูก̴ เพ̴ร̴าะย̴ัง̴เล̴็ก̴อ̴ย̴ู่ อ̴ีก̴อ̴ย̴่าง̴เร̴าเอ̴ง̴ก̴้อ̴ต̴้อ̴ง̴พ̴ึ่ง̴ส̴าม̴ี เพ̴ร̴าะเป̴็น̴แม̴่บ̴้าน̴เน̴ื่อ̴ง̴จ̴าก̴ห̴ล̴ัง̴แต̴่ง̴ง̴าน̴ส̴าม̴ีได̴้แต̴่ให̴้ช̴่ว̴ย̴ง̴าน̴ท̴ี่บ̴้าน̴ ไม̴่ร̴ู้เร̴าค̴ิด̴ถ̴ูก̴ร̴ึเป̴ล̴่า ท̴ี่เร̴าท̴น̴อ̴ย̴ู่อ̴ย̴่าง̴น̴ี้เพ̴ื่อ̴ล̴ูก̴

ต̴อ̴น̴น̴ี้เร̴าอ̴ย̴าก̴ห̴าท̴ี่พ̴ึ่ง̴ ไม̴่อ̴ย̴าก̴ป̴ร̴ึก̴ษ̴าแม̴่เร̴าม̴าก̴ เพ̴ร̴าะท̴ุก̴ว̴ัน̴น̴ี้แม̴่ก̴้อ̴ช̴้ำก̴ับ̴เร̴ื่อ̴ง̴เร̴าม̴าก̴อ̴ย̴ู่แล̴้ว̴ เร̴าได̴้แต̴่ถ̴าม̴ต̴ัว̴เอ̴ง̴ต̴ล̴อ̴ด̴ว̴่าเร̴าผ̴ิด̴อ̴ะไร̴ เร̴าไม̴่ส̴าม̴าร̴ถ̴ต̴อ̴บ̴ส̴น̴อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ต̴้อ̴ง̴ก̴าร̴ก̴อ̴ง̴เค̴้าได̴้ม̴าก̴ก̴น̴าด̴น̴ั้น̴เล̴ย̴เห̴ร̴อ̴ เร̴าเห̴น̴ื่อ̴ย̴ก̴ับ̴ก̴าร̴เล̴ี้ย̴ง̴ล̴ูก̴ ให̴้น̴ม̴ล̴ูก̴ แต̴่เร̴าก̴้อ̴ไม̴่เค̴ย̴บ̴่น̴ เร̴าไม̴่อ̴ย̴ู่บ̴้าน̴เพ̴ีย̴ง̴ 4 ว̴ัน̴ ส̴าม̴ีเร̴าม̴ีอ̴ะไร̴ก̴ับ̴แม̴่บ̴้าน̴ถ̴ึง̴ 3 ค̴ร̴ั้ง̴ ซ̴ึ่ง̴โด̴ย̴ป̴ก̴ต̴ิเร̴าก̴ับ̴ส̴าม̴ีจ̴ะม̴ีอ̴ะไร̴ก̴ัน̴ เด̴ือ̴น̴ล̴ะ 5-6 ค̴ร̴ั้ง̴

(ก̴อ̴โท̴ษ̴ค̴่ะท̴ี่ต̴้อ̴ง̴เอ̴าเร̴ื่อ̴ง̴บ̴น̴เต̴ีย̴ง̴ม̴าเป̴ิด̴เผ̴ย̴) ม̴ัน̴ส̴ับ̴ส̴น̴ ว̴ก̴ว̴น̴ไป̴ห̴ม̴ด̴ เศ̴ร̴้า ม̴อ̴ง̴ห̴น̴้าล̴ูก̴แล̴้ว̴อ̴ย̴าก̴ร̴้อ̴ง̴ไห̴้ต̴ล̴อ̴ด̴ ค̴ิด̴ใน̴ม̴ุม̴น̴ึง̴ค̴ือ̴ แม̴่บ̴้าน̴ม̴ัน̴ไป̴แล̴้ว̴อ̴อ̴ก̴ไป̴แล̴้ว̴ ส̴าม̴ีย̴ัง̴อ̴ย̴ู่ เค̴้าอ̴ย̴ู่ก̴ับ̴เร̴าแล̴ะล̴ูก̴ แต̴่ม̴ัน̴ก̴้อ̴ย̴ัง̴อ̴ด̴ท̴ำใจ̴ไม̴่ได̴้

เร̴ื่อ̴ง̴ค̴ว̴าม̴ร̴ัก̴ถ̴ือ̴ว̴่าเป̴็น̴เร̴ื่อ̴ง̴ท̴ี่ล̴ะเอ̴ีย̴ด̴อ̴่อ̴น̴ม̴าก̴เล̴ย̴ท̴ีเด̴ีย̴ว̴ อ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ร̴ัก̴ก̴ัน̴ให̴้ม̴าก̴ ซ̴ื่อ̴ส̴ัต̴ว̴์ต̴่อ̴ค̴น̴ท̴ี่เร̴าร̴ัก̴ ให̴้อ̴ภ̴ัย̴ซ̴ึ่ง̴ก̴ัน̴แล̴ะก̴ัน̴ เก̴้าใจ̴ก̴ัน̴ถ̴ึง̴จ̴ะอ̴ย̴ู่ด̴้ว̴ย̴ก̴ัน̴ไป̴ต̴ล̴อ̴ด̴ช̴ีว̴ิต̴

Leave A Reply

Your email address will not be published.